bk
menu el centre
menu escola
menu grau professional
spacer
menu formacio continuada
spacer
editorial
copyright
 • Guia de l'Estudiant
 • Proves Accés
 • El Grau Professional
 • Trasllat d'expedient

- Guia de l'Estudiant de Grau Professional:

COMUNES
Instrument
--> Exàmens: veure el calendari acadèmic
--> Audicions trimestrals: veure el calendari acadèmic i el full d'activitats del departament
Llenguatge/harmonia
--> Exàmens: veure calendari acadèmic

ESPECIALITAT I OPTATIVES
Orquestra --> Stage hivern (inscriu-te aquí)+ Stage primavera (calendari al full activitats departament)
Repertorista --> Apunta't aquí
Passatges orquestrals --> Apunta't aquí
Combo --> Apunta't aquí
Jam Sessions --> Calendari
Història de la Música (Vives) --> Consulta les dates
Cor --> pendent
Banda --> pendent
Cambra --> setembre 2022
Piano acompanyament --> última setmana de juny 2022
Activitats departament piano -->
- Aules obertes --Apunta't aquí
-Curs primavera Daniel Ligorio -- Apunta't aquí
-Curs estiu Daniel Ligorio
-Masterclass pianista convidat- Apunta't aquí
Activitats departament corda -->
- Aula oberta violoncels --> Apunta't aquí
- Masterclass violinista convidat--> Apunta't aquí

-Documentació:

 • Projecte Educatiu de Centre
 • Projecte Curricular
 • Projecte General de Centre
 • Memòria Anual

-Normativa de Grau Professional:

 • ORDRE EDU/213/2021, de 12 de novembre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels
  Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música
  , Dansa i Arts Plàstiques i
  Disseny, i s'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2020-2021.
 • Reial decret 42/2009, de 27 de febrer, pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l’educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa (BOE núm. 51, de 28.2.2009).
 • Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés. (DOGC núm. 5060 de 30.1.2008). Nou decret: DECRET 5/2017, de 17 de gener, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés, per incloure-hi diverses especialitats i potenciar diferents perfils dins de cada especialitat.
 • Ordre EDU/31/2009, de 4 de febrer, per la qual s'estableix l'organització de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música. (DOGC núm. 5317 de 12.2.2009).
 • Ordre EDU/289/2009, de 26 de maig, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement de crèdits cursats en altres centres en els ensenyaments de grau professional de dansa i de música. (DOGC núm. 5396 de 9.6.2009).
 • Ordre EDU/518/2008, de 26 de novembre, per la qual s'estableixen les condicions per al canvi d'especialitat dins els ensenyaments de grau professional de dansa i de música. (DOGC núm. 5272 de 4.12.2008).
 • Resolució EDU/1025/2008, d'1 d'abril, per la qual s'autoritza als centres que imparteixen els ensenyaments de dansa de grau professional l'oferta de formació pràctica en empreses. (DOGC núm. 5108 de 10.4.2008).

Els estudis de Grau Professional són Ensenyaments Reglats adreçats als alumnes que vulguin obtenir el Títol Professional de Música que:

-S'estructuren en sis cursos
-Per accedir-hi cal superar la prova d'accés regulada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que:

 • Es convoca cada any.
 • Té dues convocatòries: maig i setembre.
 • La inscripció a la convocatòria de maig es farà al març (publicació de dates cada any).
 • La inscripció a la convocatòria de setembre es fa inici de juliol (publicació de dates cada any).
 • Pot fer-se per a qualsevol dels sis cursos dels estudis de grau professional.
 • La prova consta de dos apartats: llenguatge musical i instrument i normalment són en dos dies diferents.
 • La superació de la prova d'accés és vàlida per a la matriculació als ensenyaments exclusivament en el curs acadèmic en el que es fa la prova.
 • Cost de la prova: 122 Euros. En cas que et presentis a la convocatòria de maig/juny i suspenguis o no et presentis et pots tornar a presentar al setembre tornant a pagar el cost de la prova i fent la inscripció al juliol.
 • Convocatòria de setembre (consulta abans a la direcció del centre si es convoca):
  - En cas d'inscriure's a la Prova de maig i suspendre, l'alumne es pot tornar a inscriure a la convocatòria de setembre i ha de tornar a pagar el cost de la prova.
  - En cas d'inscriure's a la Prova de Juny i no presentar-se per qualsevol motiu, l'alumne té un No Presentat i es pot tornar a inscriure a la convocatòria de setembre i ha de tornar a pagar el cost de la prova.
  - Pots presentar-te directament a la convocatòria de setembre, sense anar a la de maig/juny.

PROVES D'ACCÉS CURS 2024-2025- CALENDARI PROVES D'ACCÉS (MAIG)- actualitzat 21/02/2024

EL DIA DE LA PROVA

PROVA DE LLENGUATGE. Has de portar:
-1 fotografia carnet (no fotocòpies)
-Original del DNI / NIE de l'alumne o Llibre de família
-Alumnes menors d'edat: fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor legal o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
- Llapis i goma
- Diapassó
- Els que fan la prova a primer: recordeu portar les partitures de les cançons que us heu estudiat per cantar.
- Us aconsellem que us porteu esmorzar. La prova dura tot el matí fins les 13:30h aprox.

PROVA D'INSTRUMENT (un cop toqueu ja podeu marxar). Has de portar:
-2 còpies de les partitures del repertori per al tribunal i els originals per vosaltres.
-es valorarà en positiu presentar el programa o una part de memòria.
-Músics acompanyants (en cas de fer prova de cambra)

ESTRUCTURA DE LES PROVES

La prova específica d'accés a qualsevol dels cursos consta de dos exercicis:

 1. Exercici de llenguatge musical:
  inclou un apartat d'entonació-ritme-lectura, educació de l'oïda, audició-anàlisi-creació i consisteix en respondre preguntes referides a objectius terminals de llenguatge musical. Consulta els models de cada curs per saber els requisits específics que es demanen.

 2. Exercici d'instrument:
  interpretació a vista d'un fragment musical, interpretació d'estudis/obres.
  Es valora la interpretació de memòria.

  En els models de les proves hi podeu trobar més específicamaent els requistits per cada curs.

MODELS DE LES PROVES D'ACCÉS

Avís per a 1r de piano
A més del model del quadre següent, hi ha les Orientacions de la lectura a vista

Llenguatge*

1r
2n
3r
4t
Prova d'Accés Clàssica -->
Prova d'Accés de Jazz -->
(només 5è i 6è)
Orientacions 2023
(link web Gencat)

+
Cançons 2023


-Exemples orals:
A, B, C, D

Més info: Web gencat

Instrument*

2n
3r
4t
baix elèctric
model
model
model
model
model
cant clàssic
clarinet
model
model
contrabaix
flauta travessera
guitarra clàssica
guitarra elèctrica
percussió
model
model
model
model
model
piano
saxòfon
model
model
trombó
model
model
trompeta
model
model
model
model
model
viola
model
model
violí
violoncel

*Tots els models de les proves són orientatius i susceptibles de ser modificats anualment.

RECULL D'EXEMPLES DE PROVES DE LLENGUATGE DE D'ACCÉS A 1R D'ANY ANTERIORS

Exemples de Proves d'accés a 1r. curs des de 2008 Instruccions per al professorat
Prova d'accés model A any 2008
Prova d'accés model B any 2008
Prova d'accés model A any 2009
Prova d'accés model B any 2009
Prova d'accés model A any 2010
Prova d'accés model B any 2010
Prova d'accés model A any 2012
Prova d'accés model B any 2012
Prova d'accés model A any 2013
Prova d'accés model A any 2014
Prova d'accés model A any 2015
Prova d'accés model A any 2016
Prova d'accés model B any 2016
Prova d'accés model A any 2017
Prova d'accés model B any 2017
Prova d'accés model A any 2018
Prova d'accés model A any 2019
Prova d'accés model A any 2020
Prova d'accés model C any 2021
Prova d'accés model A any 2022
Prova d'accés model C any 2023
Instruccions model A any 2008
Instruccions model B any 2008
Instruccions model A any 2009
Instruccions model B any 2009
Instruccions model A any 2010
Instruccions model B any 2010
Instruccions model A any 2012
Instruccions model B any 2012
Instruccions model A any 2013
Instruccions model A any 2014
Instruccions model A any 2015
Instruccions model A any 2016
Instruccions model B any 2016
Instruccions model A any 2017
Instruccions model B any 2017
Instruccions model A any 2018
Instruccions model A any 2019
Instruccions model A any 2020
Instruccions model C any 2021
Instruccions model A any 2022
Instruccions model C any 2023

PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS

Pots preparar-te la prova per lliure tot consultant els models de les proves de llenguatge i d'instrument disponibles d'altres anys en aquesta web, o bé, apuntar-te al Musical perquè un mestre t'ajudi a fer-ho (consulta a Secretaria la disponibilitat d'horaris T. 93 580 42 46).

Tingues en compte que les proves es fan a finals de maig- principis de juny i que la inscripció a les proves l'has de fer cap als mesos de març-abril. Consulta-ho a l'apartat d'Inscripció a les proves.

Finalitat de la prova:

Serveix per valorar la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques de les persones aspirants a seguir estudis de Grau Professional.

Objectius de la prova:
a)Verificar la possessió d'aptituds i habilitats específiques per cursar amb aprofitament ensenyaments de Grau Professional de música en l'especialitat a la qual s'opta.
b)Valorar la maduresa i capacitat per iniciar estudis de Grau Professional.

Estructura: (consulta els models disponibles d'altres anys a l'apartat Models de les proves)
Prova de llenguatge (examen escrit i oral)
Prova d'instrument (examen sobre el repertori que t'has preparat prèviament)


Els estudis de Grau Professional de Música són Ensenyaments Reglats a Catalunya i es poden currar a El Musical - Centre de Grau Professional de Música (Codi de centre:080600769). Es poden fer simultàniament amb l'ESO/Batxillerat. Un cop finalitzats els estudis de Grau Professional tens dret a obtenir: el Títol Professional de Música corresponent a l'especialitat musical cursada (atorgat pel Conservatori) i el títol de Batxiller, si se superen les matèries comunes de batxillerat (atorgat per l'Institut on assisteixis en cas que cursis els estudis simultàniament).

pdf Veure taula Correspondència Ensenyaments

Per accedir als ensenyaments cal superar una Prova d'Accés específica que té lloc al mateix centre i que està regulada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La prova específica d'accés als ensenyaments de Grau Professional serveix per valorar la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques de les persones aspirants a seguir estudis de Grau Professional.

ESTRUCTURA DELS ESTUDIS

S'estructuren en 6 anys i l'estudiant ha de cursar assignatures:

Comunes (instrument, solfeig, harmonia)cambra
Especialitat (orquestres, combos, banda, cor,...)
Optatives (història de la música, educació de l'oïda, segon instrument,...)

Podeu consultar el Pla d'estudis orientatiu del vostre instrument i veure els itineraris recomanats que podeu seguir. La durada setmanal de les classes aproximadament és de 3-4 hores. Un cop aprovades totes les assignatures durant els sis anys el Conservatori t'atorga el Títol Professional de Música (estudis reglats a Catalunya).

Si ja tens el Títol Professional de Música i vols seguir estudiant a Catalunya, els centres on pots cursar els Estudis Superiors de Música són a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya -pública-), al Liceu (Centre d'Estudis Superiors de Música - privat-) o al Taller de Músics.PLANS D'ESTUDIS

Plans d'estudi de El Musical

27 especialitats instrumentals ofertades:

Instruments de l'Orquestra Polifònics Música Moderna i Jazz Cant Música Antiga Música Tradicional

Clarinet*
Contrabaix*
Fagot
Flauta traves.*
Oboè
Trompeta*
Trombó*
Trompa
Tuba
Saxòfon*
Percussió*
Violí*
Viola*
Violoncel*

Guitarra
Orgue
Piano*
Arpa
Guitarra elèctrica
Percussió
Baix elèctric
Cant* Flauta de bec Acordió diatònic
Cornamusa
Guitarra flamenca
Xeremia


*Instruments que poden orientar el seu perfil cap a la música moderna i el jazz (Consulta el Pla d'estudis)CONVALIDACIÓ D'ASSIGNATURES AMB LA ESO I EL BATXILLERAT

Si estàs matriculat al Musical cursant algun dels sis cursos del Grau Professional pots convalidar assignatures amb ESO/Batxillerat.
Segons la normativa vigent, com a estudiant de grau professional de música, tens la possibilitat de convalidar assignatures de l'ESO i el Batxillerat que estiguis cursant en l'any acadèmic actual.
Per a obtenir aquesta convalidació has de presentar diversos documents al teu Institut d'Educació Secundària, entre els quals està el certificat model CMU1 emès pel Conservatori.

Demana el teu certificat (en una setmana el podràs recollir a secretaria) i consulta la normativa vigent a la Guia de l'estudiant.

PREPARACIÓ DE LES PROVES D'ACCÉS

Pots preparar-te la prova per lliure tot consultant els models de les proves de llenguatge i d'instrument disponibles d'altres anys en l'apartat Prova d'accés, o bé, apuntar-te al Musical perquè un mestre t'ajudi a fer-ho (consulta a Secretaria la disponibilitat d'horaris T. 93 580 42 46).

Tingues en compte que les proves es fan a finals de maig- principis de juny i que la inscripció a les proves l'has de fer cap als mesos de març-abril. Consulta-ho a l'apartat Prova d'accés.

Finalitat de la prova:
Serveix per valorar la maduresa, els coneixements, les aptituds i les habilitats específiques de les persones aspirants a seguir estudis de Grau Professional.

Objectius de la prova:
a)Verificar la possessió d'aptituds i habilitats específiques per cursar amb aprofitament ensenyaments de Grau Professional de música en l'especialitat a la qual s'opta.
b)Valorar la maduresa i capacitat per iniciar estudis de Grau Professional.

Estructura: (consulta els models disponibles d'altres anys a l'apartat Prova d'accés)
Prova de llenguatge (examen escrit i oral)
Prova d'instrument (examen sobre el repertori que t'has preparat prèviament)CONTINUÏTAT AMB ELS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA


Un cop finalitzat el Grau Professional pots accedir als Estudis Superior de Música a través d'una prova d'accés. També pots accedir al Grau Superior de Música sense haver cursat el Grau Professional de música abans; però tingues en compte que els estudis de Grau Professional estan pensats per a preparar tots aquells alumnes que, si volen, tinguin la opció de cursar estudis superiors. Quan acabes sisè de Grau professional estàs preparat per presentar-te a les proves de Grau Superior.

Els centres que imparteixen Grau Superior a Catalunya son:
ESMUC - link amb la informació de les Prova d'Accés i les Portes Obertes
LICEU - link amb la informació de les Proves d'Accés i les Portes Obertes
TALLER de MÚSICS - link amb la informació de les Proves d'Accés i les Portes Obertes
JAM SESSION - link amb la informació de les Proves d'Accés i les Portes Obertes

El Musical també ofereix la possibilitat a tots aquells joves o adults que no tinguin disponibilitat horària per cursar estudis de Grau Professional d'apuntar-se al Musical per cursar estudis de Nivell Mig o bé directament de preparació a les proves de Grau Superior.

cambra combo banda

Descarregueu el fulletó informatiu

Per més informació: info@elmusical.cat o bé 93 580 42 46 (d'11 a 20h de dill. a div.)

COM FER UN TRASLLAT D'EXPEDIENT DES D'UN ALTRE CONSERVATORI DE MÚSICA

Si actualment ets alumne d'un altre Conservatori de Música ja sigui de Catalunya o d'una altra comunitat i desitges venir a estudiar al Musical el curs acadèmic vinent pots sol·licitar un trasllat d'expedient des de mitjans de març fins a mitjans de setembre.

PROCÉS DE TRASLLAT D'EXPEDIENT:

1- Els trasllats d'expedients d'alumnes d'altres Conservatoris de Catalunya o Espanya es poden sol·licitar per part dels alumnes interessats des de mitjans de març fins a mitjans de setembre.
2- Els expedients s'accepten per rigorós ordre de sol·licitud i pagament de matrícula (150 Euros). Si un alumne fa la sol·licitud però no fa el pagament no es tindrà en compte la seva sol·licitud.
3- Un cop pagada la matrícula no es tornen els diners si al final l'estudiant decideix no fer el trasllat. Es pot sol·licitar un trasllat d'expedient fins a mitjans de setembre.

PASSOS A SEGUIR PER FER LA SOL·LICITUD i EL PAGAMENT:

1- Omple el FORMULARI DE TRASLLAT on-line (obert fins el 15 de setembre) i fes el pagament de la matrícula de 150 Euros. INGRÉS O TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA Número de compte corrent del Banc de Sabadell (IBAN): ES49-0081-0432-0600-0103-9514 Codi BIC: BSABESBB. (Recordeu posar a "Concepte" el Nom i Cognoms de l'alumne que s'inscriu). El pagament s'ha d'efectuar durant els tres dies naturals posteriors perquè es consideri vàlida la inscripció. Una vegada fet el pagament rebran per e-mail la confirmació dl pagament. Aleshores us heu de posar en contacte amb Alba al 93 580 42 46 per buscar horaris adients. Un cop tingueu els horaris confirmats informeu al vostre Conservatori. Gràcies.

2- Demana el CERTIFICAT D'ESTUDIS al teu Conservatori actual (on surten els cursos i les assignatures que has fet) i l'envies per mail a alba@elmusical.cat. Així podrem programar les assignatures per l'any vinent i una aproximació dels horaris.

3- Notifica al teu conservatori que vols fer un trasllat d'expedient pel curs vinent